Ubytovací řád

Vážení hosté, vítáme Vás v našem penzionu a přejeme vám příjemný pobyt.

Ubytování hosta

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování penzionových hostů. ·

V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14 hodin.

Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku penzionu ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaevidován, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii. · Host obdrží svazek  klíčů, který obsahuje klíč od apartmánu, od lyžárny a kolárny, některé apartmány i od chodby kudy je do apartmánu přístup.

Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s majitelem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování. · V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

Za ubytování platí host při příjezdu nebo při odjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu. Platbu lze provést pouze hotově, případně předem převodem na účet. ·

V celém penzionu je wifi připojení zdarma. ·

Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami. ·

V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. ·

V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.). ·

V penzionu, především na pokojích je zakázáno kouřit, prostor vyhrazený pro kouření je před penzionem. ·

Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně personálu, popř. jinak , dle domluvy.. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen vhodit klíč do schránky umístěné na penzionu · V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč. ·

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. ·

Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu. ·

Zařízení pokojů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození pokoje, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny. ·

Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování. ·

Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech penzionu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost. ·

Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu.

Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s majitelem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm. ·

V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Závěrečná ustanovení

Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů. ·

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

Rodina Vostradovských Vám přeje příjemný pobyt